Stemming bij volmacht

In België geldt stemplicht. Het kan echter zijn dat u, om uiteenlopende redenen, de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen om uw stem uit te brengen. In bepaalde gevallen kan u dan toch nog stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen kan ik volmacht geven?

Als u ziek of hulpbehoevend bent, om beroeps- of dienstredenen, om studieredenen, door een toestand van vrijheidsbeneming, omwille van uw geloofsovertuiging of omdat u in het buitenland op vakantie bent.

Afhankelijk van de reden waarom u niet kan gaan stemmen, moet u bij de volmacht een welbepaald attest toevoegen.

Als u ziek bent, is dat een medisch attest. Moet u werken, dan heeft u een attest van uw werkgever nodig. Studenten moeten een attest van hun onderwijsinstelling toevoegen. Als u van uw vrijheid bent beroofd, moet u een attest aan de directie van de inrichting waar u zich bevindt vragen. Kan u niet gaan stemmen omwille van uw geloofsovertuiging, dan moet u uw religieuze overheid om een attest vragen. Bent u op verkiezingsdag aan het werk als zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer, dan heeft u geen werkgever en zal u een attest moeten vragen aan uw gemeentebestuur.

Tenslotte heeft u ook, als u op vakantie bent in het buitenland, een attest nodig van uw gemeentebestuur.

Dit attest kan ten laatste op de vooravond van de verkiezingen uitgereikt worden op basis van bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een vliegticket of een hotelreservatie.

Wanneer u een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen, kan u ook een verklaring op eer afleggen bij uw burgemeester.

Aan wie uw volmacht geven?

U kan uw volmacht geven aan om het even welke andere kiezer. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal met uw volmacht moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Wat moet u als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u eerst en vooral het volmacht formulier invullen. U vindt dit op de site verkiezingen.fgov.be of u kan het gratis verkrijgen bij uw gemeentehuis. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er moet alleen een attest worden toegevoegd.

U geeft best ook uw oproepingsbrief aan de volmachtdrager zodat deze weet waar hij of zij voor u moet gaan stemmen.

In alle gevallen kan u uw volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u uw volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat moet de volmachtdrager doen?

De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau waar u normaal gezien had gaan stemmen. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:

Het ingevuld en ondertekend volmachtformulier; het bijbehorend attest; zijn eigen oproepingsbrief; en zijn eigen identiteitskaart.

 

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ;
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever ;
 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven ;
 4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ;
 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ;
 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling ;
 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

De volmacht wordt gesteld op een formulier dat ook gratis verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur, dat eveneens aanvullende toelichtingen kan geven.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.