Kan een volmachtformulier per mail worden gestuurd?

Indien een volmachtgever per mail het volmachtformulier naar de gemeente verstuurt, kan de burgemeester of gemachtigde tekenen met zijn/haar eID. De gemeente kan het volmachtformulier dan terugsturen per mail naar de volmachtgever. Dan zal het formulier wel moeten worden uitgeprint door de volmachtgever, zodat de gegevens van de volmachtkrijger kunnen worden ingevuld en het formulier kan worden ondertekend.

De handtekening van de gemachtigde van de burgemeester blijft geldig, volgens de "Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (...)"

Artikel 7§11 bepaalt dat de elektronische handtekening van de certificaathouder kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de eisen van artikel 26 van verordening 910/2014.

Op basis hiervan is het mogelijk dat het volmachtformulier dat digitaal ondertekend werd door de gemeente de geldigheid behoudt als het wordt uitgeprint.

In principe moet de volmachtgever de volmachtkrijger pas aanduiden, nadat de reden voor de volmacht werd geattesteerd. Dan kan het formulier worden getekend door de volmachtgever en de volmachtkrijger. Dit volgt uit het principe dat de identiteit van de volmachtkrijger een vertrouwelijk gegeven is.

In het geval dat een kiezer zich op dit moment reeds in het buitenland bevindt en toch nog een volmacht wil geven, kan uitzonderlijk ook een PDF document worden geaccepteerd dat per mail werd verzonden en elektronisch werd ondertekend door de volmachtgever.

In dit geval kan de gemeente de handtekening op het formulier valideren en nagaan of het handtekencertificaat geldig is. De volmachtkrijger zal vervolgens wel met de hand moeten tekenen, aangezien de voorzitter van het stembureau niet over de technische middelen beschikt om de geldigheid van de elektronische handtekening na te gaan.